Sign In

Students' Summer Work Opportunities’ Scheme 2024

 

The Students' Maintenance Grants’ Unit (SMGU) within the Ministry for Education, Sport, Youth, Research and Innovation, in collaboration with the Institute for the Public Services within the People and Standards’ Division at the Office of the Prime Minister, is inviting full-time students to apply for the Students’ Summer Work Opportunities’ Scheme 2024.

 

Who may apply

 

Full-time students finishing their compulsory secondary education (Form V/Year 11), students currently studying at Post-Secondary, Vocational and Tertiary Level up to MQF Level 5 ONLY including those in their final year of their studies.

 

Students following courses in IT/ICT at MQF Level 4 and 5 are not eligible to apply under this scheme. They should apply under the ICT Summer Traineeship Scheme managed by the Institute for Public Services (IPS) and MITA.

 

Students following a compulsory placement/internship during the summer period as part of their course of studies should not apply under this scheme.

 

Online Application

 

Students interested to apply, should submit an online application at https://edurecruitment.gov.mt/ and upload the scans of both sides of their Identity Card.  

 

Students who will finish compulsory secondary education during this current scholastic year (2023-2024) are required to submit a declaration from the respective Head of School to prove that they have finished Form V/Year 11. Failure to submit the requested information properly, including the requested scans, may disqualify students from this scheme.

 

Non-EU students must check with Jobsplus whether they require a work permit to work in Malta.

 

Applications will open on Wednesdy,13th March 2024 at noon and will close on Friday 12th April 2024.

 

Eligible students will be requested to do an online test following the acceptance of their application.

 

Work Phases

 

Students opting for Playworker Opportunity at FES (Foundation for Educational Services) Skolasajf

Students opting for a Summer Work Opportunity as Playworkers at FES to form part of the Skolasajf 2024 Team are given the opportunity to work the full eighth (8) weeks with a week shutdown in between. Only students born in 2007 or before (17+) are eligible to apply as Playworkers at FES.

 

Students attending at the Malta Visual and Performing Arts School (MVPA) or students having accreditation in Performing Arts born after 2007 are also eligible to apply as Playworkers at FES.

 

Students interested in applying as Playworkers at FES are to apply under Phase 1 only as it is one continuous phase.

 

 

One Continuous Phase

8th July 2024 – 6th September 2024

Shutdown

12th till 16th August 2024

 

Remuneration and Entitlement for Playworkers

 

*     Remuneration for this work is pegged at an hourly rate of €7.75 in line with basic pay of Salary Scale 16 of the Malta Public Service. 

 

*      Prospective Playworkers will also be required to attend two (2) to three (3) days of training that will occur prior to Skolasajf. The training aims at preparing students for the role of Playworker and instilling a number of skills required for the post.

 

*      Students participating in this scheme will be requested to work a minimum of 22.5 hours for up to a maximum of 30 hours per week, from Monday to Friday.

 

*     Students opting for Playworkers at FES are entitled for:

 

 

Vacation Leave       

18 hours

Bonus

23.38

Income Supplement 

20.97

Sick Leave

21 hours

                     *Calculations are based on 22.5 hour week

 

Students opting for the other areas of studies

 

Students selecting one of the other areas of studies will be working one (1) phase of four (4) weeks. To this end, students are required to apply for Phase I or Phase 2 by submitting a separate application for each phase. Yet, students may also apply for both work phases. The engagement for both phases will depend on the number of applications that the Unit will be receiving from interested employers in the Public Service/Public Sector.

 

However, being that this is a work opportunity, the Students’ Maintenance Grants’ Unit is in no way bound to place students according to the area of study they applied for, since this depends on the employers’ requests as well as on the ranking applicants shall obtain following an online test upon confirmation of their application.

 

Students that may be required to have their work phase extended upon request from their employer following approval of the SMGU, need to have another Jobsplus Engagement and Termination Form filled in to cover the additional period of work phase.

 

Phase 1

8th July 2024 – 2nd August 2024

Phase 2

19th August 2024 – 13th September 2024

 

 

 

 

Remuneration and Entitlement

 

Remuneration for this work is pegged at an hourly rate of €7.75 in line with basic pay of Salary Scale 16 of the Public Service. 

 

Students participating in this scheme are entitled per phase as follows:

 

Vacation Leave       

7 hours

Bonus

€10.39

Income Supplement 

€9.32

Sick Leave

8 hours on full pay

8 hours on half pay

 

Jobsplus

 

Students are to ensure with their employer that once assigned a job, their employment is registered with Jobsplus via the Engagement Form as per Chapter 594 (Employment and Training Services Act).  The Jobsplus Termination Form must be submitted by the employer at the end of each work phase.

 

Failure to register a Commencement and Termination of a job may result in incorrect data being shown on the students’ Jobsplus Employment History.

 

 

Students’ Organisations

 

The Students’ Maintenance Grants’ Unit welcomes applications from students who wish to work for recognised Students’ Organisations in Educational Institutions during Summer.

Students’ Organisations have to be registered with the Students’ Maintenance Grants’ Unit as per Registration of Work Provision by Employers (PS 6/2024 Circular).  Projects need to be approved by the Students’ Maintenance Grants Unit as stipulated in PS ../2024 Circular for Students’ Summer Work Opportunities’ Scheme 2024.

 

Other Notes:

 

a.  Please note that students receive the bonus and any other benefits such as vacation leave, sick leave (against presentation of medical certificate) and income supplement on a pro rata basis.

b. Vacation leave which is not availed of till the end of each work phase is non-refundable neither paid.

c. The application form referred to in this circular is specifically for the Summer Work Opportunities’ Scheme and could not be considered for any other scheme.

d.  Full-time students studying at Post-Secondary, Vocational and Tertiary Level up to MQF Level 5 but are not-stipend eligible are required to upload proof that they are still studying, including a scanned copy of their  Acceptance Letter/Enrolment letter for academic year 2023-2024 and a recent Jobsplus Employment History.

 

 For further details kindly contact: E-mail: administration.meyr@gov.mt


 

 

 

Published: 13th March 2024

 

 

 

 

 

 

Skema ta’ Opportunitajiet ta’ Xogħol tas-Sajf għall-Istudenti 2024

 

It-Taqsima tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti (SMGU), fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni, b’kollaborazzjoni mal-Istitut għas-Servizz Pubbliku fi ħdan id-Diviżjoni tal-Poplu u Standards fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, qiegħed jistieden lill-istudenti li qegħdin full-time biex japplikaw fl-Iskema ta' Opportunitajiet ta' Xogħol tas-Sajf għall-Istudenti għall-2024.

 

Min jista' japplika

 

Studenti full-time li jkunu qegħdin itemmu l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja tagħhom, (Form V/Sena 11), dawk li qedin jistudjaw fLivell Post-Sekondarju u dak Terzjarju sa livell 5 tal-Qafas Malti tal-Kwalifiki BISS inkluż dawk li huma fl-aħħar sena tal-istudju tagħhom.

 

Studenti li qegħed isegwu kors fl-IT/ICT fil-livell 4 u 5 tal-Qafas Malti tal-Kwalifiki mhumiex eliġibli li japplikaw taħt din l-iskema iżda jridu japplikaw taħt l-ICT Summer Traineeship Scheme. Din l- skema hija amministrata mill-Istitut għas-Servizz Pubbliku (IPS) u MITA.

 

Studenti li qegħdin jagħmlu xogħol obbligatorju matul il-perjodu tas-sajf bħala parti mill-kors tal-istudji tagħhom m'għandhomx jissottomettu applikazzjoni għal din l-iskema.


Applikazzjoni Onl
ajn

 

Studenti interessati li japplikaw, għandhom jissottomettu l-applikazzjoni onlajn fuq https://edurecruitment.gov.mt/ u jtellgħu l-iskens taż-żewġ naħat tal-Karta tal-Identità tagħhom. Studenti li se jispiċċaw l-edukazzjoni sekondarja obbligatorja matul din is-sena skolastika kurrenti (2023-2024għandhom jissottomettu dikjarazzjoni mill-Kap tal-Iskola rispettiv bħala prova li lestew il-Form 5/Sena 11.  F’każ li l-informazzjoni mitluba ma tintbagħtx kif suppost, inkluż l-iskens mitluba, studenti jistgħu jiġu skwalifikati minn din l-iskema.

 

L-applikazzjonijiet onlajn jiftħu l-Erbgħa, 13 ta’ Marzu 2024 f’nofsinhar u jagħlqu nhar il-Ġimgħa 12 t’April f’nofsinhar. L-istudenti eliġibbli se jintalbu jagħmlu test onlajn wara l-aċċettazzjoni tal-applikazzjoni tagħhom.


Fażijiet tax-Xogħol

 

i.                 Opportunita’ għal xogħol ta’ Playworker mal-FES

Studenti li jagħżlu Opportunita’ ta’ Xogħol bħala Playworker mal-FES, biex jiffurmaw parti mit-tim ta’ Skolasajf 2024, se jingħataw l-opportunita’  li jaħdmu tmien (8) ġimgħat b’waqfa ta’ ġimgħa fil-perjodu ta’ Santa Marija.

 

Din l-Opportunita’ ta’ Xogħol bħala Playworker mal-FES se tkun tapplika biss għal dawk l-istudenti li twieldu fl-2007 jew qabel.

 

Studenti li jattendu l- Malta Visual and Performing Arts School (MVPA) jew studenti li għandhom akkredidazzjoni fl-Arti Performattiva imwielda wara l-2007 huma eliġibli li japplikaw għal xogħol bħala Playworkers mal-FES.

 

Fl-applikazzjoni fis-sit edurecruitment.gov.mt, dawn l-istudenti għandhom japplikaw għall-Ewwel Fażi biss.

 

Fażi waħda

8 ta’ Lulju 20246 ta’ Settembru 2024

Shutdown

Mit-12 sas-16 ta’ Awwissu 2024

 

Ħlas u Intitolament għall-Playworkers

 

*       Ħlas għal dan ix-xogħol huwa ta’ €7.75 fis-siegħa, u huwa marbut ma’ Skala 16 tas-Salarji tas-Servizz Pubbliku

*       Studenti li jintgħażlu għal xogħol ta’ Playworker se jintalbu jattendu bejn jumejn (2) jew tlitt (3) ijiem ta’ taħriġ qabel ma tibda Skolasajf. Dan it-taħriġ jipprepara l-istudenti għall-irwol ta’ Playworker  u se jipprovdi l-ħiliet meħtieġa għal dan ix-xogħol.

*        Studenti li se jipparteċipaw f’din l-iskema huma mitluba jaħdmu minimu ta’ 22 siegħa u nofs (22.5) sa massimu ta’ tletin (30) siegħa fil-ġimgħa, mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

*       Studenti li li jagħzlu dan ir-rwol ta’ Playworkers mal-FES huma intitolati għal dan li ġej:

 

Assenza Skużata

18-il siegħa

Bonus

23.38

Suppliment tad-Dħul

20.97

Assenza minħabba Mard

21-il siegħa

                   *Dawn il-kalkoli huma bbażati fuq ġimgħa ta’ 22.5 sigħat.

 

ii.               Studenti li jagħżlu mill-oqsma l-oħra ta’ Studju

 

Studenti li jagħżlu waħda mill-oqsma l-oħra ta’ studju se jkunu qed jaħdmu fażi (1) waħda ta’ erba` (4) ġimgħat.  Għalhekk, dawn l-istudeni għandhom japplikaw għal Fażi 1 jew għal Fażi 2 billi jissottomettu applikazzjoni separata għal kull fażi.  Madankollu, studenti jistgħu jintgħażlu biex jaħdmu ż-żewġ fażijiet, imma dan jiddependi fuq in-numru ta’ applikazzjonijiet li t-Taqsima tirċievi mingħand entitajiet li jħaddmu l-istudenti fis-Servizz Pubbliku / Settur Pubbliku.

 

Minħabba li din hija opportunita’ ta’ xogħol, it-Taqsima tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti ma jistax jintrabat li jalloka studenti eżatt għall-qasam ta’ studju li jkunu applikaw għalih, peress li dan jiddependi kemm mit-talbiet ta’ min iħaddem kif ukoll mill-marka li l-applikanti jkunu ġabu fit-test onlajn wara li jkunu ikkonfermaw l-applikazzjoni.

 

Studenti li jkollhom il-fażi tax-xogħol tagħhom estiża fuq talba minn min qed iħaddimhom, wara l-approvazzjoni tat-Taqsima, jeħtieġ li jerġgħu jimlew Formola tal-Bidu tal-Impjieg oħra ta’ Jobsplus u Formola ta’ Terminazzjoni tal-Impjieg oħra biex ikopru l-perjodu addizzjonali tal-fażi tax-xogħol.

 

Fażi 1

8 ta’ Lulju 2024 – 2 ta’ Awwissu 2024

Fażi 2

19 ta’ Awwissu 2024 – 13 ta’ Settembru 2024

 

 

 


Ħlas u Intitolament

 

Il-ħlas għal dan ix-xogħol huwa marbuta b’rata fis-siegħa ta’ €7.75 skont il-paga bażika Skala ta’ Salarju 16 tas-Servizz Pubbliku. L-istudenti li qed jipparteċipaw f’din l-iskema huma intitolati għal kull fażi kif ġej:

 

 

 

 

 

Assenza Skużata       

sigħat

Bonus

€10.39

Suppliment tad-Dħul

9.32

Assenza Minħabba Mard

8 sigħat b’paga sħiħa

8 sigħat b’nofs paga

 

Jobsplus

 

L-istudenti għandhom jiżguraw ma' min iħaddimhom li ladarba jiġi assenjat impjieg, l-impjieg tagħhom ikun reġistrat ma' Jobsplus permezz tal-Formola ta' Bidu tal-Impjieg skont Kap.594 (Att Dwar is-Servizzi ta’ Impjieg u Taħriġ). Il-Formola tat-Tmiem l-Impjieg tal-Jobsplus trid tiġi sottomessa minn min iħaddem fi tmiem kull fażi tax-xogħol.

 

In-nuqqas ta’ reġistrazzjoni ta’ Bidu jew Tmiem ta’ impjieg jista’ jirriżulta f’informazzjoni mhux korretta fil-Lista’ ta’ Impjiegi ta’ Jobsplus tal-istudenti.


iii. Organizzazzjonijiet tal-istudenti

 

It-Taqsima tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti jilqa’ applikazzjonijiet minn studenti li jixtiequ jaħdmu għal Organizzazzjonijiet tal-Istudenti rikonoxxuti f’Istituzzjonijiet Edukattivi matul is-Sajf. L-Organizzazzjonijiet tal-Istudenti jridu jkunu reġistrati mat-Taqsima tal-Għotjiet ta’ Manteniment lill-Istudenti skont ir-Reġistrazzjoni tal-Provvista ta’ Xogħol minn Min Iħaddem (Ċirkolari PS 13/2023).

 

Il-proġetti jridu jiġu approvati mit-Taqsima tal-Għotjiet għall-Manteniment tal-Istudenti kif stipulat fiċ-Ċirkulari PS 6/2024 għall-Iskema tal-Opportunitajiet ta’ Xogħol tas-Sajf tal-Istudenti 2024.


Noti oħra:

 

a.     L-istudenti jirċievu l-Bonus u benefiċċji oħra, bħal Assenza Skużata u Assenza Minħabba Mard (wara li jiġi ppreżentat ċertifikat tal-Mard) fuq bażi pro rata.

b.      Sigħat ta’ Assenza skużata li ma jittiħdux sal-aħħar tal-fażi tax-Xogħol ma jiġux rifużi.

ċ.       L-applikazzjoni onlajn imsemmija f’din iċ-ċirkolari hija speċifikament għall-Iskema ta’ Opportunitajiet ta’ Xogħol fis-Sajf u mhi se tiġi kkunsidrata għall-ebda skema oħra.

d.      Studenti full-time li qegħdin jistudjaw f’Livell Post-Sekondarju u Terzjarju u li mhumiex eliġibbli għall-istipendju huma meħtieġa jtellgħu prova li għadhom qegħdin jistudjaw, inkluża kopja skennjata tal-Ittra ta' Aċċettazzjoni/Ittra ta' reġistrazzjoni tagħhom għas-sena akkademika 2023-2024 u Lista tal-Impjiegi maħruġa minn Jobsplus.

 

Għal aktar dettalji tistgħu tikkuntattjaw: Ijmejladministration.meyr@gov.mt​

 

 

Ippubblikata: 13 ta’ Marzu 2024